Simara

Sunday, 01 February 2009 13:13 Rudy Fallurin
Print

SIMARA
(Tune: Cariñosa)

by Rudy Fallurin

 

Kung banwa kag at a suadon
Simarang gador marurumrom
Reing lugar ka man mapadayon
Ato istorya’y a hanrumon

 

Sa patag nak duta’t Bagaruyong
Tanro-aw nak buker, Anradoon
Payadat Recodo ag Bayor
Maadog ruaw-ruawon

 

Simara, islang kaguganda
Ragat nak bugana sa mga buniton nak isra
Mainit ka tubi’y maimbong
Bunakan nak rako maado ig huom

 

Maramong dotang paninanom
Omag, kamote ag balinghoy
Uyabi, bundo ag kinosoy
Mga pagkaong pangbaydo sa kan-on

 

Bugana ag duro ka utan
Okra, tayong, tangkon, kayabasa
Manunggay, tabo ag kapada
Perming hanraon sa kusina

 

Mabuot mga Simaranhon
Tawong nag-aabot atong gador inapakaon
Simara banwa’t mahigogmaon
Tawo’y balik-balik sinra’y nahinaom

 

Related Topics:

Comments:

Download SocComments v1.3
Last Updated on Wednesday, 25 March 2009 04:42