Simara

A website dedicated to Simara Island, Corcuera, Romblon, Philippines

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Articles Others KAPWA ALUMNI!

KAPWA ALUMNI!

E-mail Print PDF

KAPWA ALUMNI!
by: Ambring & Mila Falceso Fajiculay-Fruelda
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Corcuera Academy Class 1971

 

Kung ato abalikan ka nakarayan,
Tuig nak 1960 ay nupay kag-uno yang
Napatinrog kaling ato eskwelahan,
Corcuera Academy sida ay nabunyagan!

Sa pagligar et mga tuig, panahon nak nagrayan,
Tuig 1996 Corcuera Municipal High School naging ngayan
Tuig 1997 kali ay naislan nak raan,
Corcuera National High School natugotan.

Tuna 1960 hanggang 2010 mahadag sa ato kaugalian,
Kaling singkwentang tuig ka muyat ay buyawan
Golden Foundation Anniversary et ato eskwelahan,
Selebrasyon para reli ay dapat yang, ato pagkausahan!

Kaling okasyon nak kali ay buko yang pagrumrom,
Sa mga nagpatinrog ag sa inra maado nak paghinuon
Kundi pagpakita et matin-aw nak pagpasalamat nato gihapon,
Ag pagrawat et matibay nak halimbawa sa masunor nak henerasyon.

Kapwa alumni, ngasing ay pila kitang tanan?
Tuig 1965 kinse yang sinra nak nagtapos, kauna-onahan
Pagkalipas et maramong tuig et kaling ato eskwelahan,
Lampas sa ruhang libo tanan kita, mahadag nak kayamanan!

Kayamanan sa maado nak kahulogan, mahadag nak bisaya,
Kayamanan sa pagbugkos-bugkos, pagkakausa
Kayamanan sa pagrawat et makapuslanan nak kusog ag kusa,
Kaanduang pangkaramoan rayan sa mga proyekto, programa, ag iba pa.

Sa kararamuon nak alumni, buko nato ngasing ayam,
Kung pilang Accountant, Architect ka inra bilang
Pilang Educators, Engineers, Lawyers, maado kung enggwa et listahan,
Alumni Directory nato hugot nak pag-asikaso ay taw-an!

Maramo ra nak alumni ka nasa Medical Profession,
Dentists, Med Techs, MidWives, Nurses kung abilangon
Sa Simara ag sa ibang lugar sa probensiya et Romblon,
Sa bug-os nak Pilipinas ag maging sa iba-ibang nasyon.

Kapwa nato alumni, maramo pang iba,
Nagtapos et mga kurso, o indi man, iba-iba
Naghahanapbuhay, nagkakaenggwa et sariling pamilya,
Sa iba-ibang mga lugar mayado sa Simara.

Sa Simara o sa iba mang lugar ngasing kita,
Kaling Golden Founding Anniversary ay mahalaga
Kapwa alumni, tanan kita ay mag-imbita,
Buko yang ato sarili, kundi maramo pang iba.

Ka bunga et kaling ato selebrasyon,
Sa atong tanan pangayan nakatuntong
Obligasyon sa atong tanan nakatuka gihapon,
Hugot nak pagkakausa waya duda kinahangyanon!

Makapauli man o indi sa Simara,
Sa okasyon nak kali makakarawat et bulig ra
Halin sa sarili ag sa iba pang kakilaya,
Kapwa alumni, kaklase ag buko, paayaman nato sa inra.

Kapwa alumni, sa ato kapwa Simaranhon, kasimanwa,
Kaling okasyon nak kali ato ipaabot, ipaayam sa inra
Mga buko man Simaranhon kung ato gihapon makumbida,
Ag magrawat et bulig, maramong salamat sa tanan, sa inra!

Sa ngasing pa yang ay maramo nak salamat,
Sa pagkakausa, pagbulig nak inro hanrang irawat
Si Principal Ontoy ag ida mga kaibhanan sa paghiwat,
Pagkakausa’t tanan ging huhuyat, para patikang buko mabug-at!

Kapwa alumni ato tanraan gihapon,
Kaling ato ging hihimo ay buko yang ngasing nak selebrasyon
Mga proyekto, mga programa, ag iba pa nak hiwaton,
Sa pagkakausang matibay natong tanan, magaan ag marali maagom!

Ka ato alumni association ay bati-on, parasigon,
Sa tanan nak pahanon ay diretso nak pakugbuton
Rakong bulig kali kung marasig ka patigayon,
Sa kararamuon nato ngasing ag sa panahon pang paabuton.

Sa muyat namo, kapwa alumni nak nasuyor sa politika,
Pagrawat et serbisyo ka dahilan nak nagsugsog sa inra
Pagserbisyo nak hugot sa Simara ag sa mga kasimanwa,
Meski buko panahon et eleksiyon perming marasig tan-a!

Sa ngasing sa Simara kung ato amas-ran, amuyatan,
Kapwa alumni ka nasa pwesto, karamuan
Sa gobyerno, sa iba-ibang mga opisina, sa mga eskwelahan,
Kapwa alumni ka nagpapakugbot, nakaka-ayam.

Kapwa alumni, sa ato bilang kung kita ay magkausa yang,
Sa mga patikang nak makapuslanan, pangkaanduan
Meski maisot nak bulig halin sa maramo ag ipisan,
Sa kararamuon, trabaho ay magaan, kita ay masasadyahan!

Ika-ruha et Pebrero ay ida kapanganakan,
Corcuera Academy sida ay binunyagan
Sa ida nakarayan nag-ilis sida et pangayan,
Magbaydo man et ngayan, sida ay ato eskwelahan!

Maramong salamat!

Comments:

Last Updated on Monday, 09 February 2009 12:04  

Add comment


Security code
Refresh


Newsflash

Come join your fellow Simaranhons in the new integrated Forums. Just click on Forum and register.