CNHS NINETYNINERS

Post your greetings here.

Moderators: CA/CMHS/CNHS Moderators, Simara Moderators, MBHS/MNHS Moderators

CNHS NINETYNINERS

Postby ems » Thu Oct 22, 2009 7:12 pm

Hello, asi nio kaplano it kag ato batch for the CNHS Golden Anniversary? :roll:
ems
 
Posts: 1
Joined: Fri Oct 16, 2009 8:26 pm

Re: CNHS NINETYNINERS

Postby ambring » Tue Oct 27, 2009 8:33 am

Ems, kamusta sa imo ag sa imo family...

Ako ay nasadyahan reli sa imo pagbati ag pangutana sa imo mga kaklase; buko yang ako ka masasadyahan, sa kaklaruhan, kung ikaw ag ka imo mga kaklase ay magrawat et hanuyos nak pag-ambag sa magiging makapuslanan nak selebrasyon et kaling buyawang tuig et pagkatugrok et ato Alma Mater -- Corcuera Academy/CMHS/CNHS.

Sa CNHS forum ay enggwa et mga mensahe tungor reli, tiyar sa solicitation letter halin kang Principal Melchor "Ontoy" Famorcan, ag Ranie Fruelda bilang natukahan nak Treasurer; mahadag ka mga detalye ag kung kitang mga alumni ag mga kapwa Simaranhon/buko alumni ay magrawat yang et bug-os nak pagkakausa, sa ako muyat ay magiging mabugna ka resulta et kaling okasyon nak nasambit;

Enggwa ra gihapon et ging sanrok nak mga ideya/suhestiyon si Engr. Gilbert Fajiculay, Class of 1967, tungor sa mga regalo nak maaaring pag-isipan/irawat et mga magkaklase para sa ato Alma Mater sa okasyon nak kali, ag maging sa nio mang oras;

Si Atty. Johmy Fajilan, bilang Chairman ay naghahagar et mga ideya/suhestiyon tungor reli sa okasyon nak kali, kabaypa nak enggwa kamo ag ka iba pa natong mga kapwa alumni et mairawat para sa lalong ika-aado et kaling selebrasyon;
.... ag maramo pang iba...

Kablita gihapon tungor reli kinang mga kakilaya nimo nak buko kaklase: mga kapwa alumni, mga kapwa Simaranhon, ag mga amiga/amigo...

Hanggang reli yang anay...
ambring
 
Posts: 160
Joined: Tue Feb 03, 2009 10:11 am

Re: CNHS NINETYNINERS

Postby atty.mariocosto » Wed Mar 03, 2010 10:04 pm

i have not gone to corcuera academy for more than 30 years already. batch 77 kami nina Atty. Flosie Fanlo, Engr jennifer Famodulan, maribel dalida, brillo fanlo, Nonie Fajilan, yung iba sa tagal nakalimutan ko na sa tagal......
atty.mariocosto
 
Posts: 1
Joined: Tue Mar 02, 2010 7:20 am


Return to Greetings

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron